ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

.

Adatkezelési_nyilvántartás_GDPR_180112

Adatkezelési_tájékoztató_www.journeyfashion.hu_GDPR_180519

Adatkezelési_tájékoztató_www.journeyfashion.hu_GDPR_180519

Adatvédelmi_Incidens_jegyzőkönyv_GDPR_180112

Az_érintett_tájékoztatása_az_adatvédelmi_incidensről_180131

Elállási_jog_nyilatkozat_minta_180101

Hozzájárulás_GDPR_szerint_180503

Panaszfelvételi_jegyzőkönyv_minta_180101

Szavatosság-kezelési_jegyzőkönyv_minta_180101

ÁSZF_webhop.journeyfashion.hu_180519

ÁSZF_webshop.journeyfashion.hu_180519

A szolgáltató neve: Journey 2013 Kft.
Levelezési címe: 1051 Budapest, Sas utca 9. III. em. 3.
Számlázási címe: 1051 Budapest, Sas u. 9.
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-189258
A szolgáltató adószáma: 24919957-2-41
A szolgáltató telefonszáma: 00 36 30 597 8712
A tárhely-szolgáltató neve: MediaCenter Hungary Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
A tárhely-szolgáltató e-mail címe:
mediacenter@mediacenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: http://www.mediacenter.hu/

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A vásárló személyes adatait a webshop.journeybymadleine.com webáruház adatbázisában tároljuk, amelyhez a vásárló az adatainak megadásával hozzájárul. Az adatokat kizárólag a webshop részére gyűjtjük és dolgozzuk fel a cég gazdasági tevékenységének folytatásához, akció- és reklámkampányok szervezéséhez, a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló hatályos jogszabályok előírásainak betartásával. A vásárló személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti azok helyesbítését, kiegészítését és törlését a különböző személyes adatok vonatkozásában akár külön-külön is a journey@noa.hu címen.

A vásárló adatait cégünk bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át, kivéve, ha a harmadik fél a vásárlási szerződés teljesítésében működik közre. Ebben az esetben a harmadik fél a megrendelő adatait nem rögzíti, nem tárolja és nem adhatja tovább.

A Journey 2013 Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelés a jelenleg hatályos jogszabályok előírásainak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és előírásainak betartásával járunk el:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről  szóló1998. évi VI. törvény

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Jelen nyilatkozat célja, hogy a webshop.journeyfashion.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és az Adatkezelő számára hozzáférhetővé tett személyes  adatok  és  egyéb  adatok  kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. 

Jelen nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza  saját személyes  adatait,  vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetitésével.

A webshop.journeyfashion.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatok megadására is sor kerülhet, amelyek az Infotv. alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók. 

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt  – közvetlenül vagy közvetve – név,  azonosító jel, illetőleg  egy  vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális  vagy  szociális  azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A felhasználói  megrendelés  során  megadott  adatok  közül  kizárólag  a név  és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. ha a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A felhasználók önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata során megadott személyes adatik felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozó(ka)t vesszük igénybe:

EZIT Kft.

Info@ezit.hu
1132 Bp., Victor Hugo u. 18-22.

Adatfeldolgozó(i)nk az Ön személyes adatait kizárólag a Vállalkozó által meghatározott és szerződésben rögzített célból, a Vállalkozó utasításai szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A  felhasználó  a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel  kapcsolatos információkat az alábbi kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: journey@noa.hu

A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról.  Az Adatkezelő  köteles  a  kérelem  benyújtásától  számított  legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon  belül  írásban,  megadni  a  tájékoztatást. A felhasználó  bármikor   kérheti  adatai  helyesbítését,  illetve  módosítását. Az Adatkezelő tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A szerződő  adatainak felhasználása az Infotv. hatályos szabályozásának értelmében történik. Az Adatkezelő a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. 

Az Adatkezelő a szerződő adatit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. A számviteli törvény által meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges adatokat a szerződés lejárta után legkésőbb 30 napon belül megsemmisíti. Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti  csapás, bűncselekmény vagy  egyéb, elháríthatatlan  okból  bekövetkező  adatvesztésért,  megrongálódásért  vagy  illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

JOGORVOSLAT

A szerződő a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, 

Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Telefonszám:+36305978712

Email cím: journey@noa.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, 

Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

· Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

Vagy az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége mely az alábbi linken érhető el: http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti